» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 143838 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید29080 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19097 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19085 9707
دوشنبه 18756 9747
جمعه 20227 8901
شنبه 20949 9888
چهارشنبه 22064 9827
پنجشنبه 20703 9306
سه شنبه 22054 9578
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 29080 12616
جمعه 23284 11234
20الی 24 شب 19097 8510
چهارشنبه 26199 12088
12الی 16 بعدازظهر 24883 11759
سه شنبه 21295 10747