» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 414413 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید82638 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید53459 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 55428 34570
دوشنبه 57627 34426
جمعه 56598 33822
شنبه 58696 35405
چهارشنبه 64605 35953
پنجشنبه 59246 35533
سه شنبه 62213 35662
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 82638 47080
جمعه 69780 42023
20الی 24 شب 53459 30920
چهارشنبه 72202 42836
12الی 16 بعدازظهر 69156 41689
سه شنبه 67178 40823