» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 790854 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/02/1402 بازدید184974 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید215386 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید82987 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 180443 42618
دوشنبه 253203 41751
جمعه 69373 41991
شنبه 69501 43356
چهارشنبه 75157 43889
پنجشنبه 70447 43007
سه شنبه 72730 43110
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 215386 57412
جمعه 105281 51481
20الی 24 شب 154918 37109
چهارشنبه 103934 52449
12الی 16 بعدازظهر 82987 51512
سه شنبه 128348 49759