» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 155673 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید31266 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20388 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 20587 10882
دوشنبه 20576 10856
جمعه 21815 10041
شنبه 23001 11098
چهارشنبه 23857 10869
پنجشنبه 22297 10541
سه شنبه 23540 10596
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 31266 14203
جمعه 25163 12593
20الی 24 شب 20388 9470
چهارشنبه 28625 13478
12الی 16 بعدازظهر 26822 13111
سه شنبه 23409 12028