» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 134906 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید26306 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18029 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 17781 9188
دوشنبه 18005 9257
جمعه 19518 8455
شنبه 19701 9440
چهارشنبه 20063 9209
پنجشنبه 19716 8740
سه شنبه 20122 9023
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 26306 11944
جمعه 22283 10643
20الی 24 شب 18029 8054
چهارشنبه 24649 11417
12الی 16 بعدازظهر 23702 11146
سه شنبه 19937 10108