» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 177984 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید35350 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23360 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 24162 13116
دوشنبه 23566 13041
جمعه 25191 12158
شنبه 26202 13392
چهارشنبه 26736 12988
پنجشنبه 25201 12730
سه شنبه 26926 12726
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 35350 17052
جمعه 29234 15193
20الی 24 شب 23360 11523
چهارشنبه 32550 16159
12الی 16 بعدازظهر 30733 15755
سه شنبه 26757 14469