» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 118241 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید22428 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید14969 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 16108 8386
دوشنبه 16414 8511
جمعه 16741 7633
شنبه 16349 8515
چهارشنبه 17497 8388
پنجشنبه 17066 7912
سه شنبه 18066 8269
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 21970 10906
جمعه 20009 9634
20الی 24 شب 14969 7188
چهارشنبه 22428 10500
12الی 16 بعدازظهر 21769 10237
سه شنبه 17096 9149