» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 165906 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید32985 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید21928 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 22362 12083
دوشنبه 21971 11991
جمعه 23563 11160
شنبه 24397 12288
چهارشنبه 25064 11873
پنجشنبه 23535 11622
سه شنبه 25014 11624
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 32985 15699
جمعه 26924 13887
20الی 24 شب 21928 10520
چهارشنبه 30542 14845
12الی 16 بعدازظهر 28634 14432
سه شنبه 24893 13258