» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 149773 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید30061 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19636 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19817 10199
دوشنبه 19685 10189
جمعه 21011 9352
شنبه 22099 10370
چهارشنبه 22929 10248
پنجشنبه 21322 9734
سه شنبه 22910 10039
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 30061 13197
جمعه 24133 11744
20الی 24 شب 19636 8909
چهارشنبه 27645 12668
12الی 16 بعدازظهر 25829 12303
سه شنبه 22469 11310