» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 171535 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید34046 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید22572 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 23134 12537
دوشنبه 22632 12473
جمعه 24221 11663
شنبه 25296 12833
چهارشنبه 25871 12445
پنجشنبه 24446 12191
سه شنبه 25935 12130
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 34046 16333
جمعه 27941 14495
20الی 24 شب 22572 11016
چهارشنبه 31565 15498
12الی 16 بعدازظهر 29681 15125
سه شنبه 25730 13805