» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 161876 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید32406 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید21389 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 21758 11666
دوشنبه 21447 11606
جمعه 22812 10816
شنبه 23891 11929
چهارشنبه 24536 11472
پنجشنبه 23082 11241
سه شنبه 24350 11184
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 32406 15240
جمعه 26274 13430
20الی 24 شب 21389 10136
چهارشنبه 29687 14330
12الی 16 بعدازظهر 27714 13896
سه شنبه 24406 12882