» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 265402 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/08/1398 بازدید968 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید54625 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید35691 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 36145 20050
دوشنبه 36065 20205
جمعه 36444 19082
شنبه 38317 20446
چهارشنبه 41196 21011
پنجشنبه 37265 20119
سه شنبه 39970 20263
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 54625 27608
جمعه 43057 23617
20الی 24 شب 35691 18391
چهارشنبه 45400 24416
12الی 16 بعدازظهر 44769 24199
سه شنبه 41860 22945