» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 341103 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید68923 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید45208 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 45730 27410
دوشنبه 47544 27163
جمعه 46828 26510
شنبه 48111 27995
چهارشنبه 53192 28345
پنجشنبه 48820 28006
سه شنبه 50878 28038
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 68923 37196
جمعه 56514 32706
20الی 24 شب 45208 24674
چهارشنبه 58338 33796
12الی 16 بعدازظهر 56591 32823
سه شنبه 55529 32272