» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 379150 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید75834 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید49717 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 50842 31170
دوشنبه 52635 30726
جمعه 51725 30089
شنبه 53791 31835
چهارشنبه 59171 32505
پنجشنبه 54315 31878
سه شنبه 56671 31838
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 75834 42029
جمعه 63340 37508
20الی 24 شب 49717 28015
چهارشنبه 65888 38463
12الی 16 بعدازظهر 63090 37408
سه شنبه 61281 36618