» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 251126 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/08/1398 بازدید968 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید51262 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید33834 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 33903 18578
دوشنبه 33969 18857
جمعه 34699 17863
شنبه 36039 19018
چهارشنبه 39239 19589
پنجشنبه 35296 18697
سه شنبه 37981 18856
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 51262 25521
جمعه 40864 22074
20الی 24 شب 33834 17044
چهارشنبه 43271 22874
12الی 16 بعدازظهر 42650 22632
سه شنبه 39245 21313