» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 152210 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید30583 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19911 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 20080 10424
دوشنبه 19952 10357
جمعه 21428 9710
شنبه 22598 10748
چهارشنبه 23205 10464
پنجشنبه 21831 10143
سه شنبه 23116 10188
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 30583 13623
جمعه 24623 12096
20الی 24 شب 19911 9147
چهارشنبه 28023 12981
12الی 16 بعدازظهر 26252 12608
سه شنبه 22818 11579