» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 131604 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید25829 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید17525 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 17383 8910
دوشنبه 17667 9033
جمعه 19041 8169
شنبه 19265 9092
چهارشنبه 19729 8971
پنجشنبه 18877 8512
سه شنبه 19642 8800
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 25829 11631
جمعه 21774 10297
20الی 24 شب 17525 7833
چهارشنبه 24113 11116
12الی 16 بعدازظهر 22991 10830
سه شنبه 19372 9780