» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 303238 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 13/12/1399 بازدید1094 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید62413 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید40394 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 40748 23315
دوشنبه 41479 23289
جمعه 41788 22487
شنبه 43040 23725
چهارشنبه 47636 24094
پنجشنبه 42988 23676
سه شنبه 45559 23765
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 62413 31856
جمعه 48731 27487
20الی 24 شب 40394 21090
چهارشنبه 51646 28643
12الی 16 بعدازظهر 51230 28034
سه شنبه 48824 27241