» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 141578 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید28626 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18844 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 18811 9553
دوشنبه 18521 9576
جمعه 19971 8746
شنبه 20642 9720
چهارشنبه 21462 9631
پنجشنبه 20462 9123
سه شنبه 21709 9419
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 28626 12406
جمعه 22923 11021
20الی 24 شب 18844 8365
چهارشنبه 25734 11883
12الی 16 بعدازظهر 24543 11546
سه شنبه 20908 10547