» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 770307 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 11/02/1402 بازدید184974 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید210540 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید79371 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 177762 40552
دوشنبه 250101 39920
جمعه 66132 39987
شنبه 66344 41150
چهارشنبه 72278 41919
پنجشنبه 67468 40974
سه شنبه 70222 41317
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 210540 54634
جمعه 102263 49316
20الی 24 شب 152640 35544
چهارشنبه 100450 50016
12الی 16 بعدازظهر 79371 48947
سه شنبه 125043 47362